تخصص ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی (و غیر نظامی) دشمن می شود.

در این راستا با توجه به اینکه شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان خدمات مهندسی بسیاری از پروژه های مهم و حیاتی کشور را انجام می دهد نسبت به اخذ رتبه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اقدام و خدمات مهندسی خود را در این زمینه گسترش داده است.